Danh sách tuyến đường

Danh sách tuyến đường cho bạn tiện theo dõi

STT Tên
1 Sài Gòn - Battambang ( Ghế VIP + Giường )
2 Sihanoukville - Phnom Penh ( Minivan)
3 Siem Reap - Sihanouk Ville ( Transit )
4 Sihanouk Ville - Siem Reap ( Transit )
5 Sihanoukville - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
6 Phnom Penh - Sihanoukville ( AirBus Limousine )
7 Phnom Penh - Siem Reap ( AirBus Limousine )
8 Siem Reap - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
9 Sài Gòn - Cửa Khẩu Bavet
10 Siem Reap - Kampot ( Sleeping Bus )
11 Phnom Penh - Kampot ( VIP Bus )
12 Kampot - Siem Reap ( Sleeping Bus )
13 Kampot - Phnom Penh ( VIP Bus )
14 Bavet - Sài Gòn
15 Phnom Penh - Battambang VIP- Limousine
16 Sài Gòn - Phnom Penh (Thái Dương Limousine)
17 Sài Gòn - Battambang ( VIP Limousine )
18 Sài Gòn - Phnom Penh ( VIP Limousine )
19 Phnom Penh - Siem Reap (VIP Van)
20 Siem Reap - Phnom Penh (VIP Van)
21 Sài Gòn - Siem Reap ( VIP 16 Seat )
22 Siem Reap - Phnom Penh (Hotel Bus)
23 Phnom Penh - Siem Reap Sleeper Bus
24 Phnom Penh - Sài Gòn
25 Sài Gòn - Phnom Penh
26 Siem Reap - Phnom Penh ( VIP 31 Seat )
27 Phnom Penh - Sihanoukville (VIP Van)
28 Sài Gòn - Phnom Penh- Bangkok (Transit)
29 Sài Gòn - Siem Reap ( Ghế VIP + Giường )
30 Phnom Penh - Sihanoukville (Hotel Bus)
31 Siem Reap - Sihanoukville ( Hotel Bus)
32 Sài Gòn - Mộc Bài - Sài Gòn
33 Sihanoukville - Siem Reap ( Hotel Bus)
34 Sihanoukville - Phnom Penh (Hotel Bus)
35 Sihanoukville - Phnom Penh (VIP Van)
36 Sài Gòn - Sihanoukville ( Ghế VIP + Giường )
37 Phnom Penh - Bangkok (16seats )
38 Phnom Penh - Bangkok (Hotel Bus)
39 Bangkok - Phnom Penh (16Seats)
40 Open Bus Sài Gòn - Siem Reap
41 Bangkok - Phnom Penh (Hotel Bus)
42 Sihanoukville - Kohrong Island
43 Kohrong Island - Sihanoukville
44 Sài Gòn - Sihanoukville ( VIP 16 Seat)
45 Kohrong Samloem - Sihanoukville
46 Phnom Penh - Siem Reap Hotel Bus
47 Sihanoukville - Kohrong Samloem
48 Sihanouk Ville - Koh Chang
49 Siem Reap - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
50 Sihanoukville - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
51 Sài Gòn - Sihanoukville - Sài Gòn
52 Phnom Penh - Siem Reap ( VIP 31 Seat )
53 Siem Reap - Bangkok
54 Siem Reap - Bangkok (16seats )
55 Sihanouk ville - Sài Gòn ( VIP bus )
56 Phnom Penh - Sài Gòn ( VIP Limousine )
57 Siem Reap - Sài Gòn (Transit )

Tổng đài hỗ trợ

19009227